INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA UNUTAR INFORMACIJSKOG SUSTAVA DJEČJA KARTICA

(sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka)

1. UVODNE INFORMACIJE

Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18; dalje u tekstu: Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).
Ova Informacija o obradi osobnih podataka unutar informacijskog sustava Dječja kartica (dalje u tekstu: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
U skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

2. PODACI O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade je Republika Hrvatska, Središnji državni ured za demografiju i mlade, (dalje u tekstu: Središnji državni ured).
Kontakt podaci: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1
OIB: 63214615893
Tel: + 385-1/555 7111, +385-1/555 7013
Fax: + 385-1/555 7224
Internetska adresa: https://demografijaimladi.gov.hr/
Adresa elektroničke pošte: info.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

3. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

U svrhu provjere udovoljavate li uvjetima za ostvarivanje mogućnosti korištenja e-usluge Dječja kartica unutar IS Dječja kartica obrađujemo slijedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

- osnovni identifikacijski podaci: ime, prezime, OIB
- podatak o državljanstvu.

Kako bi utvrdili u odnosu na koje dijete ostvarujete mogućnost korištenja e-usluge Dječja kartica unutar IS Dječja kartica obrađujemo slijedeće kategorije osobnih podataka djeteta:

- osnovni identifikacijski podaci: ime, prezime, OIB
- datum rođenja, podatak je li dijete živorođeno, podatak je li dijete živo.

Navedeni podaci prikupljaju se iz Matice rođenih, Knjige državljana, Registra udomitelja i Registra osoba pod skrbništvom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem mogućnosti korištenja e-usluge Dječja kartica aplikacijski servis verifikacije automatski provjerava dva kriterija koje trebate zadovoljiti:

- da ste državljanin Republike Hrvatske
- da imate pripadajuću djecu mlađu od 18 godina.

Verifikacija kriterija da li ste državljanin Republike Hrvatske provjerava se aplikacijskim servisom koji iz Knjige državljana, temeljem Vašeg OIB-a, kao rezultat provjere dobiva informaciju da li ste državljanin RH ili ne.

Verifikacija kriterija da li imate pripadajuće djece mlađe od 18 godina provjerava se aplikacijskim servisom koji iz Matice rođenih, Registra udomitelja i Registra osoba pod skrbništvom, temeljem Vašeg OIB-a, kao rezultat provjere dobiva informaciju o Vašoj pripadajućoj živoj djeci mlađoj od 18 godina.
Ako su prethodna dva kriterija zadovoljena aplikacijski servis Vas automatski upisuje u evidenciju korisnika te generira pristupne podatke za korištenje e-usluge Dječje kartice, koji se automatski dostavljaju u Vaš OKP i na e-mail adresu koju ste naveli prilikom podnošenja zahtjeva. Ažuriranje podataka odnosno naknadna verifikacija gore navedenih kriterija se također obavlja na prije opisani način. Ažuriranje podataka možete obaviti na Vaš zahtjev unutar e-usluge Dječja kartica.
Verifikacija gore navedenih kriterija se također obavlja periodički automatskim pokretanjem aplikacijskog servisa verifikacije.

U informacijskom sustavu Dječja kartica ne obrađuju se posebne kategorije osobnih podataka.

Pravna osnova obrade gore navedenih Vaših osobnih podataka te osobnih podataka djeteta je privola, koju možete dati kada pročitate ove Informacije.

4. KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Pristup osobnim podacima iz točke 3. ove Informacije imaju državni službenici koji su zaposlenici Središnjeg državnog ureda (administratori evidencije korisnika e-usluge Dječja kartica), a koji zbog prirode poslova koje obavljaju imaju pristup tim podacima. Ove osobe moraju čuvati povjerljivost ovih podataka i ovi podaci se ne smiju priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Vas ili Središnjeg državnog ureda ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Osim toga, da bi se postigla svrha obrade, osobnim podacima iz točke 3. ove Informacije ima pristup tvrtka kojoj su povjereni određeni poslovi održavanja informacijskog sustava Dječja kartica, kao izvršitelj obrade.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili EU-u i ne prenose se u treće zemlje niti međunarodne organizacije.

6. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci iz točke 3. ove Informacije čuvaju se do trenutka povlačenja privole uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Privolu možete povući u informacijskom sustavu Dječja kartica sukladno uputama o korištenju informacijskog sustava Dječja kartica ili kontaktiranjem Središnjeg državnog ureda na kontakt adresu – privola.djecjakartica@demografijaimladi.hr.

Nakon što povučete privolu više nećete biti u mogućnosti koristiti e-uslugu Dječja kartica.

7. PRAVA ISPITANIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Središnjem državnom uredu kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz točke 2. ove Informacije.
Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem i neposredno u Središnjem državnom uredu ili na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka iz točke 8. ove Informacije. O poduzetim radnjama vezano za Vaš zahtjev, Središnji državni ured će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva obavijestiti o poduzetim radnjama.
Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Središnji državni ured će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.
Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drukčije zatražili. Ako Središnji državni ured ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestit će Vas o razlozima zbog kojih nije postupilo i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.
Svaka komunikacija i radnje koje Središnji državni ured poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Središnji državni ured može odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup podacima
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako to zatražite, Središnji državni ured će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drukčije traženo, Središnji državni ured će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

Pravo na ispravak
Osobni podaci iz točke 3. ove Informacije ispravljaju se na način da u informacijskom sustavu Dječja kartica pokrenete akciju ažuriranja podataka, sukladno uputama o korištenju informacijskog sustava Dječja kartica.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
Povlačenjem privole za obradu podataka, osobni podaci iz točke 3. ove Informacije se pseudonimiziraju i više se ne nalaze u informacijskom sustavu Dječja kartica ili Povlačenjem privole za obradu podataka, osobni podaci iz točke 3. ove Informacije se brišu iz informacijskog sustava Dječja kartica.

Pravo na ograničenje obrade
Možete zatražiti od Središnjeg državnog ureda ograničenje obrade osobnih podataka iz točke 3. ove Informacije u slučajevima predviđenima člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na prijenos podataka
Imate pravo zaprimiti osobne podatke iz točke 3. ove Informacije, a koje ste pružili Središnjem državnom uredu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Središnjeg državnog ureda. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci prenose izravno od Središnjeg državnog ureda drugom voditelju obrade pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za Središnji državni ured. U tom ćete slučaju Središnjem državnom uredu dostaviti sve točne podatke o novom voditelju obrade kojem namjeravate prenijeti osobne podatke, dajući Središnjem državnom uredu pisani pristanak.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka koju provodi Središnji državni ured predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka elektroničkom poštom na adresu: azop@azop.hr , osobno odnosno poštom na adresu Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

8. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u točki 7. ove Informacije, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu elektroničke pošte – ivana.istuk@demografijaimladi.hr